Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Deze procedure geeft duidelijkheid over de gang van zaken voor het geval er ontevredenheid is over een dienst, product of handelwijze van Praktijk de Balans. Wij zetten ons in voor een optimale kwaliteit en professionaliteit van onze diensten en/of behandelingen. Het correct en tijdig afhandelen van eventuele klachten speelt hierin een belangrijke rol.

Wanneer een klacht indienen?

Als er tijdens een natuurgeneeskundige behandeling iets is gebeurd of iets is gezegd waar u het niet mee eens bent, dient u dit altijd eerst te bespreken met de behandelaar. Vaak lost dit al een hoop op. Als u het moeilijk vindt om een gesprek aan te gaan, kunt u altijd de hulp inroepen van een eigen vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld een mede cliƫnt, vriend(in) of familielid. Eerste stap:

  • In eerste instantie dient u uw klacht binnen 1 week mondeling of schriftelijk te melden bij de betreffende therapeut, trainer of leraar.Ingezonden klachten zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.
  • De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem ingediend worden. Na ontvangst wordt een klachtdossier geformeerd.
  • Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord met daarin een eventuele oplossing. Indien de klacht afgewezen wordt u hiervan op de hoogte gesteld en wordt dit gemotiveerd.

Waar kan ik een klacht indienen?

Tweede stap. Als praten niet (meer) lukt, kunt u een klacht indienen. bij
- Coƶrdinator Mw L. de Boon van Quasir per:
- post: Postbus 1021, 7940KA Meppel
- e-mail: bemiddeling@quasir.nl
- tel.nr.: 06-48445538
De klachtenprocedure is kosteloos.

De behandeling van uw klacht

Uw klacht wordt in behandeling genomen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Zo nodig kan een bemiddelingsgesprek plaatsvinden tussen de klager en zorgverlener. Mochten deze gesprekken tot een oplossing leiden, dan stopt daarmee de procedure en zal Quasir het bestuur van VVET overeenkomstig deze uitkomsten adviseren en de klacht als afgehandeld beschouwen. De verdere procedure wordt beschreven in de Klachtenregeling VVET 2017.

RBCZ

Praktijk de Balans
Anna Paulownastraat 63
1814 XB Alkmaar
Praktijkcode: 90-555981
Over ons: ontmoet Carry en ontmoet Marchal

Telefoon 072 506 48 20
Mobiel Marchal 06 460 77 941
Bank: NL46 INGB 0007 8559 98
t.n.v.:Praktijk de Balans of M. van Straten
KvK Alkmaar:  37106465