Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden zijn de afspraken tussen Praktijk De Balans en deelnemers vastgelegd

Geldigheid

De Algemene Voorwaarden van Praktijk de Balans blijven onverminderd van kracht ook als de algemene voorwaarden van andere rechtspersonen anders vermelden. Op elke overeenkomst tussen Praktijk de Balans en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatste versie.
De algemene voorwaarden van beroepsverenigingen en organisaties waarbij Praktijk de Balans staat geregistreerd zijn van toepassing voor zover deze niet strijdig zijn met deze algemene voorwaarden.

Acceptatie

Opdrachten aan leveranciers en dienstverleners worden door Praktijk de Balans uitsluitend erkend, als de levering van diensten en/of goederen schriftelijk door alle betrokken bevoegde partijen zijn bevestigd en ondertekend. Er wordt altijd een kopie overhandigd of toe gezonden.

Deelname, levering

Recht op deelname of levering geldt uitsluitend na schriftelijke bevestiging en nadat er vooraf is betaald. Recht op yogalessen geldt bij een geldige 10 rittenkaart. Een rittenkaart is geldig indien de startdatum en de naam van de kaarthouder op de kaart staat vermeld en geldt gedurende zes (6) maanden na startdatum. Er kan een betaalbewijs worden gevraagd bijvoorbeeld een bankafschrift of kwitantie.

Geheimhouding

Geheimhouding en levering informatie. Praktijk de Balans is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling of sessie. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Praktijk de Balans verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Proefles yoga

Een proefles yoga is persoonlijk en de eventuele korting op een 3-maanden abonnement geldt uitsluitend voor die persoon die zich vooraf heeft aangemeld. De korting geldt dus niet voor een maandabonnement of een 10 rittenkaart.

Betaling yoga

  • De cursist is verplicht om de betaling voor aanvang van de lessen te voldoen. Indien op startdatum activiteit de betaling niet wordt voldaan, wordt progressief administratiekosten in rekening gebracht. Ook kan deelname aan activiteiten wordt ontzegd.
  • Bij lesuitval of tussentijdse start worden de gemiste lessen verrekend volgens onderstaande tabel. Lesuitval is een feestdag die op de datum van gebruikelijke les valt.Of als de leraar verhinderd is.
  • Eigen berekeningen worden niet geaccepteerd.
  • Bij toepassing van automatische incasso en na bevestiging van akkoord, heeft u recht op een incassokorting. Een niet gevolgde les vanwege een erkende feestdag of tussentijdse start, wordt verrekend.
  • Bij toepassing van automatische incasso wordt bij onvoldoende saldo of bij stornering de kosten van de bank en andere kosten verrekend. Met een minimum van € 10.00

3 Maandenabonnement  verrekening tussentijdse start verrekening feestdagen

Bij lesuitval of tussentijdse start worden de gemiste lessen verrekend volgens onderstaande tabel. Lesuitval is een feestdag die op de datum van gebruikelijke les valt.Of als de leraar verhinderd is.

Lesuitval
  
0 lessen
1 les
2 lessen
3 lessen
4 lessen
5 lessen
6 lessen
7 lessen
8 lessen
9 lessen
10 lessen
11 lessen
12 lessen

Lesduur 1 uur excl. inc.
€ 94.00
€ 86,77
€ 79,54
€ 72,31
€ 65,08
€ 57,85
€ 50,62
€ 43,38
€ 36,15
€ 28.92
€ 21,69
€ 14.46
€   7,23

Lesduur 1 uur incl. incl.
€ 91,18
€ 84,17
€ 77,15
€ 70,14
€ 63,12
€ 56,11
€ 49,10
€ 42,08
€ 35,07
€ 28,06
€ 21,04
€ 14,03
€   7,01

Lesduur 1,5 uur excl. inc.
€ 122,00
€ 112,62
€ 103,23
€ 93,85
€ 84,46
€ 75,08
€ 65,69
€ 56,31
€ 46.92
€ 37,54
€ 28,15
€ 18.77
€   9.38

Lesduur 1,5 uur excl. incl.
€ 118,34
€ 109,24
€ 100,13
€ 91,03
€ 81,93
€ 72,82
€ 63,72
€ 54,62
€ 45,52
€ 36.41
€ 27.31
€ 18.21
€   9.10

Maandabonnement  verrekening tussentijdse start verrekening feestdagen

Bij lesuitval of tussentijdse start worden de gemiste lessen verrekend volgens onderstaande tabel. Lesuitval is een feestdag die op de datum van gebruikelijke les valt.Of als de leraar verhinderd is.

Lesuitval
 
0 lessen
1 les
2 lessen
3 lessen

Lesduur 1 uur excl. incl.
€ 34,00
€ 25,50
€ 17,00
€   8,50

Lesduur 1 uur incl. incl.
€ 32,98
€ 24,74
€ 16,49
€   8,25

Lesduur 1,5 uur excl. incl.
€ 45,00
€ 33,75
€ 22,50
€ 11,25

Lesduur 1,5 uur excl. incl.
€ 43,65
€ 32,74
€ 21,83
€ 10,91

Betaling sessies Malva en Jassentechniek

Voor de sessies, behandelingen gelden bedragen die op de betreffende pagina staan vermelde en dienen vooraf te betaald te worden.

Beëindiging maandabonnement

Bij opzegging van een maandabonnement al dan niet via automatische incasso geldt een opzegtermijn van één maand. 

Bij opzegging op bijvoorbeeld 12 februari, wordt maart nog in rekening gebracht. Er wordt € 15,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.

Beëindiging 3 maandenabonnement

Bij opzegging van een 3 maandenabonnement al dan niet via automatische incasso geldt een opzegtermijn van uiterlijk één maand voor het einde van de periode zonder kosten. Bij opzegging binnen 1 maand voor het einde van die periode wordt de volgende periode in rekening gebracht. Er wordt € 15,00 administratiekosten in rekening worden gebracht

Beëindiging Rittenkaart

Bij opzegging van yogalessen, waarbij een geldige rittenkaart van toepassing is, dient de rittenkaart geheel te worden gebruikt, er wordt geen restitutie verleend. Een rittenkaart is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Aansprakelijkheid

Praktijk de Balans is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Praktijk de Balans is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Praktijk De Balans is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen uit of naar Praktijk De Balans

Beschadiging en diefstal.

Praktijk de Balans heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Praktijk de Balans meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien er ontevredenheid is over een dienst, product of handelwijze van Praktijk de Balans kun je gebruik maken van de klachtenprocedure

Praktijk de Balans
Anna Paulownastraat 63
1814 XB Alkmaar
Praktijkcode: 90-555981
Over ons: ontmoet Carry en ontmoet Marchal

Telefoon 072 506 48 20
Mobiel Marchal 06 460 77 941
Bank: NL46 INGB 0007 8559 98
t.n.v.:Praktijk de Balans of M. van Straten
KvK Alkmaar:  37106465

Email info@praktijkdebalans.nl
Ziektekostenvergoeding: VGZ vergelijk en kies
Kwaliteitsprocedure
Klachtenprocedure
Feedback: Geef hier je mening en tevredenheid