Algemene voorwaarden

Gel​di​gheid

De Algemene Voorwaarden van Praktijk de Balans blijven onverminderd van kracht ook als de algemene voorwaarden van andere rechtspersonen anders vermelden. Op elke overeenkomst tussen Maatschap Praktijk de Balans en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatste versie.
De algemene voorwaarden van beroepsverenigingen en organisaties waarbij Maatschap Praktijk de Balans staat geregistreerd zijn van toepassing voor zover deze niet strijdig zijn met deze algemene voorwaarden.

Acceptatie opdrachten

Opdrachten aan en van leveranciers en dienstverleners worden door Maatschap Praktijk de Balans uitsluitend erkend, als er een schriftelijke overeenkomst is, die door beide bevoegde partijen zijn bevestigd en ondertekend. Er wordt altijd een kopie overhandigd of toe gezonden.

Recht op deelname of levering yoga

Recht op deelname of levering geldt uitsluitend na schriftelijke bevestiging en nadat er vooraf is betaald. Recht op yogalessen geldt bij een geldige 10 rittenkaart. Een rittenkaart is geldig indien de startdatum en de naam van de kaarthouder op de kaart staat vermeld en geldt gedurende zes (6) maanden na startdatum. Er kan een betaalbewijs worden gevraagd bijvoorbeeld een bankafschrift of kwitantie.

Recht op deelname of levering Malvatherapie

Recht op deelname aan of levering van Malvatherapie geldt uitsluitend na bevestiging van akkoord  (telefonisch, email of post). 
Betaling contant of via pinautomaat.

Privacy verklaring

Bescherming persoonsgegevens (AVG). Praktijk de Balans is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling of sessie. Praktijk de Balans heeft maatregelen getroffen om alle informatie tegen ongewenste toegang of gebruik te beschermen. De gegevens worden uitsluitend intern Praktijk de Balans gebruikt en bewaard zoals wettelijk voorgeschreven. Denk hierbij aan de belastingdienst (BTW) en de beroepsverenigingen. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Praktijk de Balans verplicht is de vertrouwelijke informatie te verstrekken. 

Proefles yoga

Een proefles yoga is persoonlijk en de eventuele korting op een 3-maanden abonnement geldt uitsluitend voor die persoon die zich vooraf heeft aangemeld. De korting geldt dus niet voor een maandabonnement of een 10 rittenkaart.

Betaling yoga

De cursist is verplicht om de betaling voor aanvang van de lessen te voldoen. Indien op startdatum activiteit de betaling niet wordt voldaan, wordt progressief administratiekosten in rekening gebracht. Ook kan deelname aan activiteiten wordt ontzegd.
Bij lesuitval of tussentijdse start worden de gemiste lessen verrekend volgens onderstaande tabel. Lesuitval is een feestdag die op de datum van gebruikelijke les valt.Of als de leraar verhinderd of ziek is.
E
igen berekeningen worden niet geaccepteerd.
Bij toepassing van automatische incasso en na bevestiging van akkoord, heeft u recht op een incassokorting. Een niet gevolgde les vanwege een erkende feestdag of tussentijdse start, wordt verrekend.
Bij toepassing van automatische incasso wordt bij onvoldoende saldo of bij stornering de kosten van de bank en andere kosten verrekend. Met een minimum van € 10.00

Verrekening lesgeld door overmacht.

Als een deelnemer aan yoga, met een maandabonnement of een 3 maandenabonnement tenminste 3 weken ziek is, bijvoorbeeld door griep, dan kunnen deze gemiste lessen verrekend worden met het komende abonnementsperiode.

Verrekening lesgeld bij lange vakantie.

Als een deelnemer aan yoga, met een maandabonnement of een 3 maandenabonnement tijdig en vooraf een langere vakantie of afwezigheid meldt, dan kunnen deze gemiste lessen verrekend worden met het komende abonnementsperiode. Gemiste lessen die in dezelfde periode vallen worden niet verrekend.

3 Maandenabonnement Verrekening Tussentijdse Start Verrekening Feestdagen.

Bij lesuitval of tussentijdse start worden de gemiste lessen verrekend volgens onderstaande tabel. Lesuitval is een feestdag die op de datum van gebruikelijke les valt. Of als de leraar verhinderd of ziek is.

Lesuitval

0 lessen

Lesduur 1 uur excl. incas.
€ 105.00

Lesduur 1 uur incl. incas.

€ 102.90

Lesduur 1,5 uur excl. inc.

€ 130.00

Lesduur 1,5 uur excl. incl.

€ 127.40

1 les
2 lessen

€ 96.92
€ 88.85

€ 94.98
€ 87.07

€ 120.00
€ 110.00

€ 117.60
€ 107.80

3 lessen
4 lessen

€ 80.77
€ 72.69

€ 79.15
€ 71.24

€ 100.00
€  90.00

€ 98.00
€ 88.20

5 lessen
6 lessen

€ 64.62
€ 56.54

€ 63.32
€ 55.41

€ 80.00
€ 70.00

€ 78.40
€ 68.60

7 lessen
8 lessen

€ 48.46
€ 40.38

€ 47.49
€ 39.58

€ 60.00
€ 50.00

€ 58.80
€ 49.00

9 lessen
10 lessen

€ 32.31
€ 24.23

€ 31.66
€ 23.75

€ 40.00
€ 30.00

€ 39.20
€ 29.40

11 lessen
12 lessen

€ 16.15
€ 8.08

€ 15.83
€ 7.92

€ 20.00
€ 10.00

€ 19.60
€ 9.80

Maandabonnement Verrekening Tussentijdse Start Verrekening Feestdagen

Maandabonnement Verrekening Tussentijdse Start Verrekening Feestdagen
Bij lesuitval of tussentijdse start worden de gemiste lessen verrekend volgens onderstaande tabel. Lesuitval is een feestdag die op de datum van gebruikelijke les valt. Of als de leraar verhinderd of ziek is.

Header

Lesduur 1 uur excl. incl.

Lesduur 1 uur incl. incl.

Lesduur 1,5 uur excl. incl.

Lesduur 1,5 uur excl. incl.

0 lessen
1 les

€ 38.00
€ 28.50

€ 37.24
€ 27.93

€ 50.00
€ 37.50

€ 49.00
€ 36.75

2 lessen
3 lessen

€ 19.00
€ 9.50

€ 18.62
€ 9.31

€ 25.00
€ 12.50

€ 24.50
€ 12.25

Beëindiging maandabonnement

Bij opzegging van een maandabonnement al dan niet via automatische incasso geldt een opzegtermijn van één maand. 

Bij opzegging op bijvoorbeeld 12 februari, wordt maart nog in rekening gebracht. Er wordt € 15,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.

Beëindiging 3 maandenabonnement

Bij opzegging van een 3 maandenabonnement al dan niet via automatische incasso geldt een opzegtermijn van uiterlijk één maand voor het einde van de periode zonder kosten. Bij opzegging binnen 1 maand voor het einde van die periode wordt de volgende periode in rekening gebracht. Er wordt € 15,00 administratiekosten in rekening worden gebracht

Beëindiging Rittenkaart

Bij opzegging van yogalessen, waarbij een geldige rittenkaart van toepassing is, dient de rittenkaart geheel te worden gebruikt, er wordt geen restitutie verleend. Een rittenkaart is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Aansprakelijkheid

Praktijk de Balans is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Praktijk de Balans is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Praktijk De Balans is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen uit of naar Praktijk De Balans

Beschadiging en diefstal

Praktijk de Balans heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Praktijk de Balans meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien er ontevredenheid is over een dienst, product of handelwijze van Praktijk de Balans kun je gebruik maken van de klachtenprocedure

Praktijkcriteria VVET

De praktijkruimte van Praktijk de Balans voldoet aan de eisen van de beroepsvereniging VVET. Klik hier voor details.

Behandelvoorwaarden VVET

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG). Vanuit de AvG is het mogelijk dat bijzondere persoonsgegevens vermeld worden in het dossier aangezien dit van belang kan zijn tijdens de behandeling. Verder zullen persoonsgegevens worden gedocumenteerd die nodig zijn voor boekhouding, declaraties richting zorgverzekeraars en dossiervorming. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de therapeut de dossiers van de cliënten worden vernietigd. In de privacyverklaring staat verdere toelichting omtrent de AvG. Deze is te vinden op de website www.vvet.nl

De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders.

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden).

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be-)handelingen verrichten.

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

Betalingswijze van de behandelingen is [per pin, op rekening of contant per consult].

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. In de klachtenfolder en de klachtenregeling VVET staat meer informatie. Ook kan de cliënt zich richten tot de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

Print Friendly, PDF & Email
>