Disclaimer en voorwaarden

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op praktijkdebalans.nl. en alle subdomeinen. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en het privacy statement.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Praktijk de Balans met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Praktijk de Balans niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Praktijk de Balans garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Praktijk de Balans via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Praktijk de Balans wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Praktijk de Balans links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Praktijk de Balans worden aanbevolen. Praktijk de Balans aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Praktijk de Balans niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Praktijk de Balans behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk de Balans of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Privacy statement

Er worden anonieme gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

U kunt besluiten uw persoonlijke gegevens in te voeren via een van de formulieren op deze website. Deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Uw (adres)gegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor hetgeen u heeft aangevraagd. Dan wel u te voorzien van de informatie waar u om heeft gevraagd. En om u te informeren over vergelijkbare diensten en interessante aanbiedingen. Dat kan zowel per e-mail, post als telefonisch zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden.

Wijzigingen

Praktijk de Balans behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacy statement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Op deze site staan een aantal formulieren. Deze zijn puur bedoeld om jou te helpen met het stimuleren van jouw ontspanning, conditie en gezondheid. Je gegevens worden niet met derden gedeeld. Het enige dat gebeurd is: Praktijk de Balans belt je op om uit te leggen hoe de desbetreffende actie werkt en maakt een afspraak met je. Door het invullen van één van de formulieren ga je daarmee akkoord. Na het invullen van een formulier zit je nergens aan vast. Je wordt gebeld voor vrijblijvende informatie.

De werkwijze na het invullen van een formulier op de website is als volgt:
• We bellen je voor meer informatie
• Indien je geen interesse hebt, laten we het daarbij
• Indien je wel interesse hebt, maken we een afspraak om te kijken of jij geschikt bent om te starten met ons aanbod bij Praktijk de Balans.

Daarna helpen we je te starten met ons aanbod,

Deelnemen bij Praktijk de Balans is geen garantie tot het gewenste resultaat. De resultaten verschillen per persoon. Een vereiste is dat je o.a. regelmatig deelneemt aan de lessen en sessies. Het personeel van Praktijk de Balans staat voor je klaar om je hierbij te helpen.

Op deze website vind je ervaringen van leden van Praktijk de Balans. Het gewenste resultaat ging bij hen via het regelmatig volgen van de lessen en aangeboden sessies bij Praktijk de Balans
Praktijk de Balans doet geen garanties tot een exact resultaat. Wel kunnen we melden dat als je de richtlijnen volgt, de kans op het gewenste resultaat het grootst is. Dit soort zaken bespreekt het personeel van Praktijk de Balans dan ook met je voor je van start gaat. 

Betaling Yoga en Tai Chi Tao Qi Gong

Elke deelnemer aan het aanbod van Praktijk de Balans is verplicht om betalingen voor aanvang van de lessen of sessies te voldoen. Indien op startdatum activiteit de betaling niet wordt of is voldaan, kan progressief administratiekosten in rekening gebracht. Ook kan deelname aan de activiteiten wordt ontzegd totdat de betaling is voldaan.

Wij hebben het liefst dat je kiest voor automatische afschrijving. Meestal zenden wij vooraf een gespecificeerde aankondiging van de afschrijving. Wij verwachten dat bij vergissingen of fouten direct contact wordt opgenomen.
Als niet voor automatische afschrijving gekozen wordt, geldt dat afwijkende bijdragen vooraf gespecifieerd en tijdig gemeld moet worden. Uitsluitend verrekeningen conform deze disclaimer en voorwaarden worden geaccepteerd.

Bij toepassing van automatische incasso en na bevestiging van akkoord, is er recht op een incassokorting.
Bij toepassing van automatische incasso wordt bij onvoldoende saldo of bij stornering de kosten van de bank en andere kosten verrekend. Eigen berekeningen worden niet geaccepteerd.

Probeer maand Yoga en Tai Chi Tao Qi Gong

Elke deelnemer aan het aanbod van Praktijk de Balans is verplicht om betalingen voor aanvang van de lessen of sessies te voldoen. Ook kan deelname aan de activiteiten wordt ontzegd totdat de betaling is voldaan. Voor dit tijdelijke abonnement gelden beperkingen. Er worden geen lessen verrekend. Gemiste lessen kunnen op andere lesuren ingehaald worden, mits het lesuur les niet vol geboekt is of er onvoldoende deelname is.

Verrekening vanwege overmacht

Bij lesuitval door overmacht of tussentijdse start kunnen de gemiste lessen worden ingehaald of worden verrekend:
-  als een feestdag op de datum van gebruikelijke les valt.
-  als de leraar op de datum van de gebruikelijke verhinderd of ziek is.
-  als een deelnemer met een maandabonnement tenminste 3 weken ziek is. Alleen indien dit tijdens de ziekte tijdig wordt gemeld en dit uiterlijk 2 weken voor het einde van de nieuwe betaaldatum is gemeld. Dus niet achteraf.

Heb je wisselende diensten en vind je het zonde om te betalen voor lessen die je niet kan volgen? Geef je komende rooster door wanneer bekend en wij brengen die lessen niet in rekening. Natuurlijk kan is ook kiezen voor een rittenkaart. En nog mooier, wij gaan op dezelfde manier om met vakanties. Ga je weg? Geef het van te voren door en ook daar houden we rekening mee!’. Dus niet achteraf.

Verrekening bij vakantie

Als een deelnemer aan Yoga en/of Tai Chi Tao Qi Gong met een abonnement tijdig en vooraf een langere vakantie of afwezigheid meldt, dan kunnen deze gemiste lessen verrekend worden met de komende abonnementsperiode. Tijdig is uiterlijk 2 weken voor het einde van de nieuwe betaaldatum. Gemiste lessen die in dezelfde periode vallen worden niet verrekend. Dus niet achteraf of tijdens de periode.

Bijdrage en verrekening maandabonnement

Abonnementen lopen overeenkomstig een kalender maand Bij lesuitval of tussentijdse start worden de gemiste lessen verrekend volgens onderstaande tabel. Lesuitval is een feestdag die op de datum van gebruikelijke les valt. Of als de leraar verhinderd is. Bovenste tabel geldt voor een maand met 4 weken.

Lesuitval maandabonnement

Lesduur 1 uur zonder korting

Lesduur 1 uur met korting

Lesduur 1,5 uur zonder korting

Lesduur 1,5 uur met korting

0 lessen
1 les

2 lessen

3 lessen

€ 40.00
€ 30.00

€ 20.00
€ 10.00

€ 39.00
€ 29.25

€ 19.50
€ 9.75

€ 60.00
€ 45.00

€ 30.00
€ 15.00

€ 58.50
€ 43.88

€ 29.25
€ 14.63

Beëindiging maandabonnement

Bij opzegging van een maandabonnement al dan niet via automatische incasso geldt een opzegtermijn.
Bij tijdige opzegging op bijvoorbeeld voor de helft van de maand vervalt de afschrijving van de komende maand.
Indien na de helft van een maand wordt opgezegd wordt de komende maand nog in rekening gebracht.

Beëindiging Rittenkaart

Bij opzegging van yogalessen, waarbij een geldige rittenkaart van toepassing is, dient de rittenkaart geheel te worden gebruikt, er wordt geen restitutie verleend. Een rittenkaart is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Over concerten met klankschalen

Voor zover bekend zijn er geen echte bezwaren tegen het ervaren van een ontspannende klankbad met klankschalen. 

Als je onder behandeling van een arts of specialist bent, of kort geleden bent geweest, raden wij aan vooraf te overleggen met je arts of specialist of vooraf contact met ons op te nemen.

Als er te weinig deelname is gaat het concert niet door en worden het betaalde bedrag van dat concert terug overgeschreven.
Bij grote belangstelling kan een extra concert worden toegevoegd.

Voorwaarden massage

Onze massages zijn uitsluitend bedoeld voor het verbeteren en stimuleren van je gezondheid en je wel bevinden. 
Neem aub een grote handdoek mee. Wij stellen het zeer op prijs als je vooraf gedoucht hebt. 

Aansprakelijkheid

Praktijk de Balans is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Praktijk de Balans is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Praktijk de Balans aanvaard is niet aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheid van de verstrekte informatie. Overleg altijd met je arts voor een juiste beoordeling van je eigen situatie. Praktijk De Balans is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen uit of naar Praktijk De Balans

Beschadiging en diefstal

Praktijk de Balans heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Praktijk de Balans meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien er ontevredenheid is over een dienst, product of handelwijze van Praktijk de Balans kun je gebruik maken van de klachtenprocedure

Praktijkcriteria VVET

De praktijkruimte van Praktijk de Balans voldoet aan de eisen van de beroepsvereniging VVET. Klik hier voor details.

Behandelvoorwaarden VVET

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG). Vanuit de AvG is het mogelijk dat bijzondere persoonsgegevens vermeld worden in het dossier aangezien dit van belang kan zijn tijdens de behandeling. Verder zullen persoonsgegevens worden gedocumenteerd die nodig zijn voor boekhouding, declaraties richting zorgverzekeraars en dossiervorming. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de therapeut de dossiers van de cliënten worden vernietigd. In de privacyverklaring staat verdere toelichting omtrent de AvG. Deze is te vinden op de website www.vvet.nl

De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders.

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden).

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be-)handelingen verrichten.

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

Betalingswijze van de behandelingen is [per pin, op rekening of contant per consult].

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. In de klachtenfolder en de klachtenregeling VVET staat meer informatie. Ook kan de cliënt zich richten tot de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

De ervaring van het doen zegt meer
dan 10.000 woorden